AI napközi

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) Czeczulics Mónika EV (5211 Tiszapüspöki, Erdélyi u. 4., adószám: 59165981-1-36,  monikaczezculics@gmail.com), a továbbiakban, mint Programszervező alkalmazza az általa szervezett programokra, táborokra, közösségi eseményekre való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

 1. Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Programszervező hatályon kívül nem helyezi.

 1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Programokban, Táborokban részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, aki képviseletükben a programban, táborban való részvételre jelentkezést a programszervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő).

 1. A részvétel feltételei:

Programokban, Táborokban való részvétel feltétele

 1. online jelentkezés: gyermekek esetén kizárólag a Szülő/Törvényes képviselő által történő jelentkezést fogadunk el, kivéve, ha erről külön szerződés nem rendelkezik
 2. részvételi díjat határidőre megfizetik a Programszervező részére: a befizető lehet más is, nem csak a programot igénybevevő, kérjük ezt a megjegyzésben feltüntetni.
 3. jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása (online jelentkezésben)

A programokon való részvétel egyéb feltétele

A programokon önállóan legalább 6, legfeljebb 14 éves gyermek vehet részt. Kivétel ez alól az a gyermek, aki 8. évfolyamos általános iskolai tanulmányait a tábor szervezésének évében fejezte be és már elmúlt 14.

 1. A programterv módosítása

A programok terve, napirendje az aktuális eseményeknél olvasható. A Programszervező fenntartja a programváltoztatás jogát (szabad kapacitás, időjárás, járványügyi helyzet stb. függvényében).

 1. A táborok/programok/események nyitvatartása, nyitvatartási időn túli felügyelet

A programok napirendjében megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket Programszervező képviselőjére bízza és a tábor befejezésekor, a napirendben megjelölt időben átveszi. A Szülő köteles legkésőbb a tábor végeztével elvinni a Gyermeket. Amennyiben a tábor nyitvatartásáig a szülő nem érkezik meg a gyermekért, akadályoztatásáról köteles tájékoztatni a Programszervező képviselőjét, valamint óránként 5000, azaz Ötezer forint gyermekfelügyeleti díjat köteles fizetni (extra bérleti díj, munkabér költség merül fel Programszervező részéről).

 1. Fizetési kötelezettség

A program/tábor szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Résztvevő/Szülő előzetesen, a jelentkezést követően 8 napon belül köteles megfizetni, (átutalás) a Szervező bankszámlájára. Amennyiben ez nem történik meg, Programszervező elállhat a szolgáltatástól. A Résztvevő/Szülő vállalja, hogy a Program/Táborban való részvétel teljes díját a jelentkezési lap kitöltésétől számítottan 8 napon belül átutalja a megadott bankszámlaszámra. Online jelentkezési lap kitöltésére van lehetőség a napkozi.hu honlapon. A Program/Tábor megkezdése előtt Programszervező a részvételi díjról számlát állít ki a Résztvevő/Szülő által megadott számlázási címre.

Programszervező saját hatáskörben adhat támogatást (pl. hátrányos helyzetű gyermek) programban való részvételéhez.

 1. Gyermeklétszámhoz igazodó gyermekfelügyelők vállalt létszáma

A gyermekek felügyeletével kapcsolatosan Programszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a program max. létszámához igazodó, de 5 gyermek esetén min 1 fő, 10-20 gyermek esetén (gyermekcsoportonként is értendő) min. 2 fő gyermekfelügyelő folyamatos jelenlétét biztosítja.

 1. Részvételi feltételek:

8.1. Megfelelő egészségügyi állapot:

Résztvevő/Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy ő vagy gyermeke megfelelő egészségügyi állapotban van.

Tábor esetében a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői nyilatkozattal a 19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján bizonyítja annak tényét, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. (Kitöltendő nyilatkozat letölthető a tábori hét honlapján, ill. kitölthető a tábor első napján).

8.2 Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése miatt SNI-s gyermekeket is táboroztatunk, ha ennek tényéről a szülő a jelentkezéskor nyilatkozott. SNI-s gyermek esetében Programszervező eldöntheti a program lebonyolítása/tábori hét alatt, hogy tudja-e vállalni a gyermek további napközbeni ellátását, arányos pénzvisszafizetés esetén bármikor elállhat a gyermek további ellátásától. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Programszervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

 1. Betegség, baleset, biztonság

Beteg gyermeket tilos a táborba hozni. Amennyiben a Program/Tábor ideje alatt a résztvevő Gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Gyermeket annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, Programszervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni. Programszervező a szülő érkezéséig a beteg gyermeket elkülönítő helyiségben, felügyelet mellett köteles felügyelni. Lázas betegség után orvosi igazolást köteles bemutatni a Programszervezőnek a szülő. A Betegség miatt kimaradt napok pótlására nincs lehetőség. Programszervező 1 év alatt felhasználható kupont ajánlhat fel az így elmaradt program pótlására.

A programon, táborban történő balesetek körülményeit Programszervezőnek köteles kivizsgálni, erről tájékoztatni a Szülőt, a balesetről jegyzőkönyvet készíteni. Szülőnek joga van a jegyzőkönyvi bejegyzéshez észrevételt fűzni, ill. egyet nem értés esetén a programot szervező, felügyelő hatóságnál bejelentést tenni. Táborok esetén ellenőrző szerv az illetékes ÁNTSZ, saját szervezésű programok esetén az alapítvány Kuratóriuma, egyéb programok esetén a főszervezőnél érdemes tájékozódni.

 1. Felelősségvállalás

Programszervező a Programban/Táborban résztvevő Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás stb, szülő jelenlétében történő balesetek) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja (pl. eszközök-, berendezések rongálása stb.). A Szülő az ASZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Programszervező a Gyermek által a Programra/Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.). Ezeket az eszközöket a gyermek táskájában, elzártan köteles tartani a program/tábor ideje alatt és azt csak engedéllyel használhatja.

 1. Gyermekek tájékoztatása a tábori rendről

A Gyermekeket is megismertetjük a tábori renddel (ÁSZF adott tábori hétre gyermekekre vonatkozó szabályai) a tábor első napján, melyet kötelesek betartani a saját és társaik testi épsége, az ÁSZF teljesülése miatt.

 1. Jelentkezés módosítása, lemondása

A Programszervező lehetőséget biztosít a Résztvevő/Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a Programban/Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, illetve módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.

Módosítási feltételek:

-5 munkanappal a program/tábor megkezdése előtt bármikor kezdeményezhető módosítás 1 alkalommal térítésmentesen a szabad kapacitások függvényében. 2. módosítás esetén 2000 Ft ügyintézési díjat számítunk fel. A módosítás 1 adott programot/tábort illetően értendő. 5 munkanapon belül nem tudjuk módosítani a programra való jelentkezést.

Lemondási feltételek:

-amennyiben a Résztvevő/Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 20 munkanappal lemondja a részvételt, a Programszervező a Program/Tábor díjának 100%-át visszafizeti a Résztvevőnek/Szülőnek 2000 Ft ügyintézési díjat felszámolva. Kivételt képez ez alól a pályázathoz köthető támogatási programok. Ebben az esetben másik időpontban megvalósuló program lehetőséget vagy 1 évig érvényes programkupont tudunk felajánlani. Amennyiben a lemondási szándékot fenti időpontnál később jelezték, a Programszervezőt a Program/Tábor teljes díja megilleti. Szervező ebben az esetben felajánl értékbeszámítással további tábor turnusokat, ill. 1 évig érvényes programkupont.

-amennyiben a Program/Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a befizetőt.

-Vis maior helyzet (pl. természeti katasztrófa, a tábor helyszínéül szolgáló épület csőtörése, veszélyes műszaki állapota, járványügyi helyzet) miatti lemondás/nem megvalósult program miatt Programszervező más tábori turnust/programot, 1 évig felhasználható kupont ajánl fel. Amennyiben Szülő nem tudja elfogadni a lehetőségeket és ezt írásban jelzi (5 munkanapon belül, e-mail), 2000 Ft ügyintézési díj (banki utalási költség, adminisztrációs plusz költségek) felszámítása mellett Programszervező visszautalja a befizetett program/tábor díját.

 1. Szülői nyilatkozat

Ha a Táborban/Program során a résztvevő gyermek egyedül közlekedhet, kérjük külön nyilatkozatban (online jelentkezési felületen letölthető, ill. a tábor/program első napján szülő által kitölthető nyilatkozat) erről nyilatkozni.

 1. A Résztvevő/Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Program/Tábor részvételi feltételeit teljeskörűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Programon/Táborban készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Program/Tábor népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a Program/Tábor területén a Házirend vonatkozó szabályai, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.

 1. Programszervező külön pontban szabályozza a mobiltelefon használatot a program/tábor területén. Táborozók, programban résztvevő gyerekek számára kizárólag ottalvós tábor esetén a vacsora utáni időszakban max. 20 percig biztosítja a hozzáférést a táborozóknak kizárólag telefonálás, kapcsolattartás kezdeményezése céljából. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor területén mobiltelefon-használat korlátozását kéri a Tábor/Program szervezője a Szülőktől is.

Köszönjük együttműködésüket a gyerekek biztonsága és a program minősége érdekében.

Budapest, 2023.06.01 Czeczulics Mónika

A jövő nem vár - a jövőt te alkotod!

© 2023, ChatGPT magyarul – Minden jog fenntartva!

Szeretnéd tudni, milyen tanulási típus illeszkedik legjobban gyermekedhez?

Ha szeretnéd a tesztet gyermeked számára, íratkozz fel a hírlevelünkre, és azonnal elküldjük nektek e-mailben!